Hiiliteknologia

Puhtaan hiilen puolesta

Puhtaan hiilen teknologia – Clean Coal Technologies – tarkoittaa tekniikoita, joiden avulla hiilen louhinta, käsittely ja käyttö tehdään mahdollisimman ilmasto- ja ympäristömyötäiseksi.

Puhtaan hiilen teknologioiden avulla vähennetään päästöjä ja jätteitä sekä parannetaan voimalaitosten hyötysuhdetta eli kasvatetaan hiilestä saatavan energian määrää. Hiilen louhinta voidaan suunnitella paremmin, jolloin enemmän hiiltä kaivetaan vähemmällä energialla. Samalla melua ja pölyä rajoitetaan, metaanikaasu käytetään hyödyksi maakaasumarkkinoilla ja pohjavesien pilaantumisen uhkaa kaivuualueilla vähennetään. Hiilen käsittelyvaiheessa tuhkaa ja epäpuhtauksia poistetaan ja jätevesien puhdistusta parannetaan.

IEA:n energiaskenaario World Energy Outlook (WEO) 2008

energiaskenaario

Öljy, hiili ja maakaasu säilyttävät keskeisen asemansa maailman energiasta lähivuosikymmeninä IEA:n skenaarion mukaan.

Hyötysuhde paremmaksi

Hiilen poltossa käytetään useita tekniikoita rikkidioksidin ja typen oksidien päästöjen poistamiseksi ja hyötysuhteen parantamiseksi. Lähitulevaisuudessa lauhdevoimalaitosten, siis pelkkää sähköä tuottavien laitosten, hyötysuhde nousee yli 45 prosenttiin. Sähkön ja lämmön yhteistuotannossa hyötysuhde nousee pian jopa 96 prosenttiin.

Myös hiilidioksidin ottaminen talteen savukaasuista on mahdollista, mutta se on vielä kallista.

Teollistuneilla mailla on erityinen vastuu kestävää kehitystä tukevan hiilenpolttoteknologian kehittämisessä.

Kehittyvällä tekniikalla vähennetään päästöjä

Kasvihuonekaasujen päästöjä voidaan vähentää muun muassa:

  • tehostamalla energiankäyttöä tuotannossa ottamalla käyttöön paremmalla hyötysuhteella toimivia voimalaitoksia ja teollisuusprosesseja sekä lisäämällä sähkön ja lämmön yhteistuotantoa
  • tehostamalla energiankäyttöä kulutuksessa
  • siirtämällä energiantuotannon painopistettä fossiilisista polttoaineista hiilidioksidipäästöttömiin energialähteisiin, joita ovat uusiutuvat energialähteet ja ydinvoima
  • poistamalla hiilidioksidia savukaasuista sekä
  • huolehtimalla hiilidioksidia sitovien metsien uusiutumisesta

Nykyaikaisella voimalaitostekniikalla on saatu hiilidioksidin ominaispäästöt alenemaan noin neljänneksellä verrattuna 1970 –luvun tekniikkaan. Sähkön ja lämmön yhteistuotannolla saadaan päästöistä pois noin kolmannes verrattuna erillistuotantoon.

Hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin mahdollisuudet suhteutettuna muihin päästöjen vähentämiskeinoihin sähköntuotannossa, IEA:n WEO 2008