TEM 18.10.2018: Hallitus esittää kivihiilen kieltämistä sähkön tai lämmön tuotannon polttoaineena 1.5.2029 lukien

Suomen hallitus antoi 18.10.2018 eduskunnalle lakiesityksen, jonka mukaan kivihiilen käyttö sähkön tai lämmön tuotannon polttoaineena kielletään 1.5.2029 lukien. Hallitus haluaa Suomen olevan  kivihiilen käytöstä luopuvien maiden etujoukossa.

Kivihiilikielto liittyy vuoteen 2030 tähtäävän kansallisen energia- ja ilmastostrategian toimeenpanoon. Kiellon myötä hiilidioksidipäästöt vähenevät Suomessa vuosittain noin miljoonalla tonnilla, samoin vähenisivät rikkidioksidi-, raskasmetalli- ja muut päästöt.

Kivihiilen käyttö energialähteenä on koko ajan vähenemässä, ja kiellon kohteena oleva käyttö olisi vuonna 2029 enää noin 3,4 – 4,3 TWh. Kielto aiheuttaisi eniten kustannusvaikutuksia Helsingin ja Vaasan kaukolämpöverkoissa, joissa se edellyttäisi korvausinvestointien aikaistamista.

Pekka Tiusanen
Hiilitieto ry viestintä

TEM 18.10.2018 Lakiehdotukset: kivihiilikielto 2029, lisää biopolttoaineita liikenteeseen sekä biopolttoöljyä lämmitykseen ja työkoneisiin

Lagförslag: Förbud mot stenkol 2029, mer biodrivmedel i trafiken och mer biobrännolja vid uppvärmning och i arbetsmaskiner

Legislative proposals: coal ban in 2029, more transport biofuels and more biofuel oil for heating and machinery