Basinformation

Kol upprätthåller liv

Kolatomen C är en nödvändig byggsten i allt levande: den är det viktigaste byggnadsmaterialet i organismerna. Utan kol skulle inget liv kunna existera.

Kol är inte bara grundläggande för allt liv, utan även ett byggnadsmaterial för vår levnadsstandard. Stenkol är en nödvändig el- och värmekälla och en viktig råvara inom stålindustrin. Utan stenkol skulle vår levnadsstandard sjunka.

Fotosyntes

6 CO2 + 6 H2O + solens strålningsenergi => C6H12O6 + 6 O2

Syre O
Kol C
Väte H
Koldioxid CO2
Glukos C6H12O6
Vatten H2O

I de gröna växternas fotosyntes bildas socker. Genom att andas frigör växterna energi som är bunden till socker.

Fotosyntesen är en del av det globala kolomloppet, där kolet cirkulerar mellan vattnet, jorden och atmosfären i huvudsak i form av koldioxid. Fotosyntesen är en process som förbrukar koldioxiden i atmosfären och ersätter den med syre. Fotosyntes sker i gröna växter, i alger och i vissa bakterier.

I fotosyntesen omvandlas koldioxid och vatten till syre och glukos, d.v.s. druvsocker, med hjälp av solenergi. Ur kolförråden som bildas genom denna process, d.v.s. växterna, har även stenkolen som numera utnyttjas bildats under väldigt lång tid.

Ur växtstoff som utsätts för högt tryck i en syrefri miljö bildas under hundratals miljoner år först torv, som sedan omvandlas till brunkol, därefter till stenkol och slutligen till antracit. Stenkolen vi utnyttjar idag har i huvudsak bildats för ca 300 miljoner år sedan, då stora skogsområden begravdes under lager av jord.

Kol indelas utifrån användningsändamål i metallurgiskt kol, som bland annats används i produktionen av stål, och i ångkol, som används i kraftverkens förbränningspannor.

Stenkolen som bryts ur geologiska avlagringar innehåller även organiska föreningar, som kan utgöra upp till 20 procent. Stenkol är en blandning som i huvudsak består av kol, väte, syre, svavel och kväve.

Stenkol är billigt och det finns säkra och miljövänliga tekniker för användningen av stenkol. I förbränningen av stenkol bildas koldioxid och när stora mängder koldioxid samlas i atmosfären blir klimatet varmare.

Vi kan bäst skydda oss mot miljöpåverkan från användningen av kol genom att spara energi, men samtidigt som levnadsstandarden stiger och befolkningsmängden ökar på jorden blir även energikonsumtionen större.